ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle offertes, bestellingen & facturen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer: het door A12 Services Group BVBA (onder merknaam: indrukwerkend).

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van zaken of gegevens, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal vermoed te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen worden verricht.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het vervaardigen, afleveren, installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van signs, waaronder mede verstaan wordt reclameproducten, decoraties, bewegwijzeringen, constructies en (of) delen daarvan, doch in ieder geval de werkzaamheden voortvloeiend uit een aan een Erkend Signbedrijf verstrekte opdracht, in de ruimste zin des woords.

Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.

Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of aan eigen voorwaarden of bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk anders overeengekomen. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.
Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.
De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.

Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.
De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door de opdrachtnemer van zijn mededelingen.
Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.
Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een redelijke tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
De opdrachtnemer zal binnen redelijke grenzen aan wijzigingen in de opdracht aanvaarden en meewerken, indien en voor zover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. De (kost van de) meerwerken wordt vermoed te zijn aanvaard van zodra eraan uitvoering wordt gegeven.

Partijen erkennen dat de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden is in geval de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten België verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.
Betalingsverplichtingen, welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding, blijven onverminderd in stand en worden terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbaar
De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane directe en indirecte schade vergoedt. Onder deze schade wordt, onder meer doch niet beperkt tot, begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm ter beschikking komen van de opdrachtnemer.
De opdrachtgever dient van aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen kopij, tekeningen, ontwerpen, fotografische opname of andere informatiedragers, een kopie en zo mogelijk een origineel te behouden.
De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.
Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 of 2 genoemde verplichting, dan heeft de opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de opdracht terug te geven. De opdrachtgever draagt de bewijslast dat hij aan de in lid 1 of 2 genoemde verplichting voldaan heeft.
Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever geretourneerd.
De opdrachtnemer is verplicht zorg te (doen) dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige zaken en/of gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.
Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen zaken en/of gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens bij door hem aangetoonde opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en/of gegevens.

Voor zover wettelijk toegestaan, is, voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren van de opdracht, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd.
De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.
De vordering van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer om deze laatste voor de in lid 1 bedoelde schade aansprakelijk te stellen zal verjaard zijn na verloop van één jaar na het ontstaan van de schade.
Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade aan en door motorrijtuigen en andere zaken van de opdrachtgever is uitgesloten, behoudens indien en voor zover de opdrachtnemer hiervoor verzekerd is, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd . Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in aanmerking komen op basis van bovenstaande regeling.
Het risico van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tijdens vervoer of verzending is, in afwijking van lid 1, steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het (mobiele) telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
Het risico van schade aan of andere problemen i.v.m. na aflevering door de opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken aangebrachte zaken is, in afwijking van lid 1, steeds voor de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken en (of) gegevens niet binnen dertig dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen.
De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken en (of) gegevens retour te zenden aan de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer hier-mede voorafgaandelijk schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) is akkoord gegaan.

De opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.
Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat tijdig en op voorhand aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid voor schade en vorderingen dienaangaande van de betrokken autoriteiten of andere derden die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts kan uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat de opdrachtnemer aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet zou hebben voldaan en zal de opdrachtnemer in geval van zulke omstandigheid het recht hebben de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder recht op de schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever, te beëindigen dan wel op te schorten lastens de opdrachtgever.
De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, een en ander in de ruimste zin des woords. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er jegens de opdrachtnemer voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het aanbrengen van zaken aan of op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. De opdrachtnemer mag erop vertrouwen dat de opdrachtgever zich nauwgezet van zijn onderzoeksplicht ter zake heeft gekweten, alsmede van de daarmee verbonden mededelingsplichten van de opdrachtgever . De opdrachtnemer heeft ter zake geen onderzoeksplicht en dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit een voorafgaande schriftelijke overeenkomst (waaronder begrepen tot stand gekomen per e-mail) anders blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd. De aansprakelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de opdrachtgever.
Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de bodem verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen, stol of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. De opdrachtgever heeft op dit punt een onderzoeks- en mededelingsplicht en de opdrachtnemer niet. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever steeds dat de stellage minimaal ‘anderhalf maal de hoogte van de stellage’ vanaf de openbare weg wordt geplaatst. De opdrachtgever staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Indien de opdrachtnemer zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder toestemming van de opdrachtgever dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.
De opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgen dat voorafgaandelijk wordt voldaan aan de toepasselijke wetgeving of andere relevante regelgeving, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, de naleving van het VLARAM en de verkeerswetgeving. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer onverwijld en voorafgaandelijk informeren van de toepassing van zulke wetgeving en is voor de naleving ervan uitsluitend aansprakelijk.
Indien op verzoek van de opdrachtgever de opdrachtnemer de opdracht uitvoert met behulp of met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabrikaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de opdrachtgever. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door de opdrachtnemer op dergelijke wijze vervaardigde of bewerkte zaken.
De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer tijdig en op voorhand op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.
Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht werk-zaamheden heeft verricht ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt vermoed dat deze werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht.

Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, nietlevering van noodzakelijke materialen en half fabrikaten of gegevens door derden, storingen in de levering van energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens, alles zowel in de onderneming van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.
Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.
De opdrachtnemer heeft, indien een situatie van overmacht meer dan 5 kalenderdagen ononderbroken aanhoudt, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat een schadevergoeding kan worden geëist door de opdrachtgever, en dit zelfs indien de opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking gestelde ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en (of) (proef)modellen zorgvuldig en onmiddellijk op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.
Goedkeuring zijdens de opdrachtgever of gebrek aan protest binnen een korte en redelijke termijn na ontvangst geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en (of) (proef)modellen voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.
Elk(e) op verzoek van de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, test, (proef)afdruk en (of) (proef)model wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten hiervan in de prijs zijn inbegrepen.

De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, of daarvan afgeleide rechten, noch op enig ander recht krachtens de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994 of het Benelux Verdrag betreffende de Intellectuele Eigendom of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de intellectuele eigendom, dan wel het recht met betrekking tot enig ander recht van derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of regelgeving geldend kunnen maken alsmede voor alle kosten die met het verweer daartegen gepaard gaan.
Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden vermoed in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander intellectuele eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten.
Alle intellectuele eigendomsrechten op van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer (blijven) toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Voor zover als nodig draagt de opdrachtgever bij deze automatisch en van zonder enige formaliteit alle intellectuele eigendomsrechten over aan de opdrachtnemer die hij alsnog zou verkrijgen door de uitvoering van de overeenkomst. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken en (of) gegevens. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor intellectuele eigendomsrechten zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer als uitsluitende eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.
Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 2.000,= per overtreding en € 250,= per dag(deel) dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes berekent de opdrachtnemer geen kosten , tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.
Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.
Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zulke prijsverhoging zullen vermoed te zijn voorafgaandelijk aanvaard door de opdrachtgever, minstens zodra uitvoering werd gegeven aan de aanvullingen en wijziging van de opdracht.
De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit de prijzen van de te verwerken materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.
Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of minder geleverde wordt in rekening gebracht.
Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde belasting en overige door de overheid opgelegde heffingen zoals BTW. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten.
Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, half fabrikaten en hulpmiddelen blijven in eigendom toebehoren aan de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede resten, zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever voorafgaandelijk schriftelijk overeenkomen dat deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent. Digitale afleveringen vinden plaats aan het door opdrachtgever daartoe opgegeven e-mailadres, dan wel (voor risico van opdrachtgever) door uploaden op een externe server, dan wel door beschikbaar stellen op de server van (een hulppersoon van) de opdrachtnemer.
Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een bindende termijn betreft. De opdrachtnemer is, ook bij een bindende termijn, slechts eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een bindende termijn vervalt indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. De bewijslast hiervan ligt bij de opdrachtgever.
De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door de opdrachtnemer mogelijk te maken.
Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor de opdrachtnemer de verplichting om binnen de aanvankelijk bindende leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt eveneens indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn omschreven in de artikelen 9 en 17. Zij vervalt ook in de situaties die beschreven worden in de artikelen 4, 8 en 18.

De opdrachtgever is verplicht onmiddellijk bij de levering van de diensten en (of) zaken en (of) gegevens grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en conform de opdracht is. De prestatie van de opdrachtnemer wordt vermoed deugdelijk en conform de opdracht te zijn uitgevoerd indien de goederen worden in ontvangst genomen zonder protest.
De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.
Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren van zaken.
Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of schermweergave, van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test, (proef)afdruk en (of) (proef)model zijn aanvaardbaar, doen geen afbreuk aan het conform karakter van de prestatie en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks)-waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn in de zin van het vorige lid van dit artikel.

De opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur, binnen zeven dagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk en aangetekend aan de opdrachtnemer mede te delen.
In de gevallen genoemd in het tweede lid en derde lid van artikel 14 komt aan de opdrachtgever nooit enige recht om klachten te formuleren toe.
Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijnen vervalt het recht om klachten te formuleren. Iedere laattijdige klacht zal als automatisch verworpen beschouwd worden.
Een klacht schort in geen geval de betalingsverplichting van de opdrachtgever op.
Voor zover wettelijk toegestaan, heeft, ingeval van een gerechtvaardigde klacht, de opdrachtnemer naar zijn uitsluitende keuze (en de opdrachtgever erkent uitdrukkelijk deze keuze te zullen aanvaarden) tussen een prijsvermindering, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden, en de vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn geretourneerd.

Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten:
normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of tengevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.
De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken of werken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.
De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.
Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen.

De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij een aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien geen aanbetaling vooraf overeen is gekomen, geldt het volgende.
Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschied binnen veertien dagen na factuurdatum, in euro’s, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van overboeking ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Betaling geschiedt netto. Verrekening, opschorting of inhouding van een gedeelte van het verschuldigde bedrag is opdrachtgever niet toegestaan.
De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van ontwerpen, (druk)proeven en films.
Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en is de (zakelijke) opdrachtgever, zonder ingebrekestelling en van rechtswege hierover vanaf dat moment een intrest verschuldigd aan de intrestvoet conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, dan wel – in geval de opdrachtgever een consument is, aan de conventionele intrestvoet van 12% , een en ander onverminderd de verdere rechten die de opdrachtnemer heeft. Bovendien zal, bij niet tijdige betaling, automatisch, zonder ingebrekestelling en van rechtswege de opdrachtgever een forfaitair schadebeding verschuldigd zijn aan de opdrachtnemer ten belope van 15% van de hoofdsom met een minimum van 75,00 EUR.
Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, kan de opdrachtnemer, zonder enige formaliteit, o.b.v. de -exceptio non adimpletu contractus de uitvoering van iedere opdracht opschorten in afwachting van betaling van de volledige openstaande schuld door de opdrachtgever.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever.
Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen intrest, het schadebeding en eventuele andere invorderingskosten en slechts vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).
De in de leden 3 en 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan de opdrachtnemer een schadevergoeding vorderen voor alle andere desgevallend geleden schade.
Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan.
Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken stellen. Op of aan (onroerende) zaken aangebrachte constructies worden door partijen als roerende, niet nagetrokken zaken aangemerkt, zodat het eigendomsvoorbehoud blijft gelden.
De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken en gegevens van de opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de macht van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Deze voorwaarden kunnen verkort worden aangehaald als “A12 Services Group BVBA Signvoorwaarden 2014”. Zij zijn te raadplegen op en te downloaden van www.auto-belettering.be.
Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten worden geacht in België te zijn gedaan, respectievelijk gegeven, gesloten en uitgevoerd.
Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken en hoven van het arrondissement Antwerpen.

DO YOU NEED SUPPORT ?

Heeft u vragen over onze diensten of producten?  Neem dan contact met ons op.

CONTACT DETAILS

Hoofdzetel: A12 Services Group BV
Adres: Nielsestraat 139+C
Plaats: 2850 Boom
E-mail: info@indrukwerkend.be
Tel: 0488 57 60 77